Продължава изпълнението на проект „Мотивирай.Ме!”

                Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

          Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 

“ШИ ПРОМОУШЪНС” ООД продължава участието си като партньор в изпълнението на проект„Мотивирай.Ме!” съгласно сключен административен договор №BG05M9OP001-1.002-0014-C01 между Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти” и “ГОБОКС” ООД, процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.002 „Активни” финансирана от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Петдесет млади хора са назначени на трудови договори на длъжности Търговски помощник, Консултант (промотьор), продажби и Организатор конференции и събития и работят в областните градове Бургас, Варна, Плевен и Пловдив. В изпълнение на ежедневните си трудови задължения младежите извършват 

дейности по информиране и обслужване на клиенти при избора им на продукти и услуги; организират и координират услуги, свързани с провеждане на конференции, семинари, форуми и други подобни събития и изпълняват дейности по цялостния и ефективен процес на предпродажбено и следпродажбено обслужване на клиенти на компанията.

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд. „ГОБОКС” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерството на труда и социалната политика.

 

 

 

Untitled