Политика за защита на личните данни

23.05.2018

Моля  прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на физически лица – крайни потребители (“Политика”) и е неразделна част от Условията за ползване от физически лица – крайни потребители („Условията“). В случай че не сте съгласни с Условията, няма възможност да използвате Сайта. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

Дата на актуализация: 11.05.2018
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

С цел предоставяне на услугите (“Услуги”) в сайта www.shepromotions.com, ШИ ПРОМОУШЪНС ЕНД ИВЕНТС с адрес на управление: гр.СОФИЯ ул. Асен Златаров №13 ет.1, ЕИК: 204831236 обработва данни на физически лица („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.

При обработването на лични данни  ШИ ПРОМОУШЪНС ЕНД ИВЕНТС спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително и не само Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

1. Групи лица, за които се обработват данни

Във връзка с предоставяните Услуги ШИ ПРОМОУШЪНС ЕНД ИВЕНТС обработва информация относно следните Субекти на данни:

(а) физически лица, ползватели на Сайта, като Кандидати;
(б) физически лица, ползватели на Сайта;
(в) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към ШИ ПРОМОУШЪНС ЕНД ИВЕНТС;
(г) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към ШИ ПРОМОУШЪНС ЕНД ИВЕНТС.

2. Обработвани данни във връзка с предоставяне на Услугите

2.1. Информация, която Вие предоставяте

Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите  предоставяни чрез Сайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея.

Опит, част от кандидатура

При кандидатстване заедно с прикачените Автобиографии (CV-та) и файлове имате възможност да изпратите съобщение към Работодателя. Съобщението съдържа свободен текст  въведен от Вас. Вие преценявате самостоятелно дали и какви данни, отнасящи се до Вас, да включите в него.

Специални категории (чувствителни) данни

Услугите на ШИ ПРОМОУШЪНС ЕНД ИВЕНТС и предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента. Вие се задължавате да не съхранявате и да не изпращате чрез Сайта към Нас, под каквато и да е форма, информация, съдържаща специални категории данни и чувствителни данни като:
- данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения.
- документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.

ШИ ПРОМОУШЪНС ЕНД ИВЕНТС няма задължение и не следи за наличието на посочените тук данни в Сайта. Предоставянето на такава информация е изцяло на риск и отговорност на предоставящото я лице.

2.2. Данни, свързани с процеса на ползване на Услугите

Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.
В Сайта се използват логове със следните цели:

  • За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;
  • За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;
  • За развитие и подобряване на Услугите в Сайта;
  • За измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта;
  • Логове в случаите, в които това се изисква от закона (като логове на електрони волеизявления).

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквити.

Бисквити

За функционирането на Сайта е необходимо ползването на бисквити. Можете да намерите детайлно описание на използваните бисквити и тяхното предназначение.

3. Цели за обработване на лични данни

ШИ ПРОМОУШЪНС ЕНД ИВЕНТС събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията за ползване на Услугите, които могат да бъдат:

  • Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие;
  • Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на ШИ ПРОМОУШЪНС ЕНД ИВЕНТС.

Законови задължения

Целите, свързани със спазване на законови задължения на ШИ ПРОМОУШЪНС ЕНД ИВЕНТС, включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на ШИ ПРОМОУШЪНС ЕНД ИВЕНТС да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др..

Изрично съгласие

Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

4. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

ШИ ПРОМОУШЪНС ЕНД ИВЕНТС не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика, Условията и предвиденитe в закона случаи.

Съхранените в Сайта документи са достъпни само за Нас. При кандидатстване Вие сами решавате каква информация да изпратите. След като изпратите кандидатура, тя автоматично стига в акаунта ни. От този момент Ние съгласно Регламента ставаме “Администратор” на получените от Вас лични данни и носим отговорност за тях. Важно е да имате предвид, че въпреки че тези данни е възможно да се съхраняват технологично върху наша инфраструктура, съгласно Регламента право да се разпорежда с тях има единствено “Администраторът” . Поради тази причина искания във връзка с вече изпратени от Вас кандидатури е необходимо да изпращате директно към Нас.

Настоящата Политика се отнася за съхранението и обработването на лични данни от Наша страна.

5. ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

ШИ ПРОМОУШЪНС ЕНД ИВЕНТС не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

6. ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Длъжностното лице по защита на данните на ШИ ПРОМОУШЪНС ЕНД ИВЕНТС:

Адрес за кореспонденция: гр.СОФИЯ ул. Асен Златаров №13 ет.1 Имейл: office@shepromotions.com

Разгледайте още

18.09.2017

Събития

 


Последвайте ни в социалните мрежи:

© Copyrights 2017 She Promotions Ltd. All rights reserved.

She Promotions има проект финансиран от ЕС.